Chcesz się dowiedzieć o Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną? Link znajduje się poniżej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
prowadzonym przez FHU KDJ s.c. z siedzibą w Tarnowie NIP 873-27-28-455 REGON 851708674 (KRS: 21799/2001, 21797/2001, 21798/20010)
I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.e-forma.pl, prowadzony przez FHU KDJ s.c. z siedzibą w Tarnowie za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż detaliczną towarów odżywek dla sportowców, suplementów diety, zdrowej żywności, akcesoriów sportowych.

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.e-forma.pl towarów jest ceną brutto (tj. zawiera podatek VAT) oraz jest wyrażona w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określane są według odrębnego cennika dostaw.

3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.e-forma.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zmiana ceny towarów nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji i potwierdzone. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek uzyskać od Kupującego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczająca poza uzgodnioną cenę zamówionego towaru.

5. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-forma.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie sklepu internetowego www.e-forma.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu internetowego następujących przeglądarkach: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej 990px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego.

9. Korzystanie przez Kupującego z możliwości złożenia zamówienia lub zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.
II. TRANSAKCJA
1. Zamówienia w sklepie internetowym www.e-forma.pl można dokonywać poprzez: stronę internetową sklepu www.e-forma.pl przez całą dobę - poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@eforma.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 14 688 90 51 w godzinach 07.00 - 16.00

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu należy wybrać towar dostępny w sklepie internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem danych osobowych Kupującego - imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email, telefonu kontaktowego oraz miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w sklepie.

3. Podczas dokonywania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

4. Po złożeniu zamówienia, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 48 godz. Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia, podsumowujące wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym w szczególności łączną cenę towaru przy uwzględnieniu kosztów dostawy oraz należnych podatków oraz przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Po przesłaniu potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego i otrzymaniu wpłaty od Kupującego, zamówienie zaczyna być realizowane a umowę uważa się za zawartą o ile Sprzedający nie powiadomi Kupującego o przeszkodach w przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem, płatnego gotówką przy odbiorze osobistym umowę uważa się za zawartą po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego do realizacji.

5. Kupujący może anulować zamówienie przed otrzymaniem potwierdzenia, o których mowa w ust. 4. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym. Możliwość anulowania zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Na życzenie Kupującego Sprzedający wysyła Kupującemu fakturę VAT, na adres wskazany na fakturze. Faktura ta nie zawiera pieczątki ani odręcznego podpisu.

7. Sprzedający w związku z realizacją zamówienia na życzenie Kupującego wystawia fakturę VAT. Faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane na adres e-mail poczty elektronicznej podany przez Kupującego, w terminie do 7 dni od daty wydania Kupującemu towaru. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę w formie papierowej, zaznacza powyższe w trakcie składania zamówienia. Kupujący może w każdym czasie zwrócić się do Sprzedającego o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres Sprzedającego FHU KDJ s.c., ul. Giełdowa 24A, 33-100 Tarnów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@eforma.pl
III. PŁATNOŚĆ
1.      W sklepie www.e-forma.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) Wpłata na konto bankowe
b)      Płatność w systemie płatności internetowych PayPal
c)      Płatność w systemie płatności internetowych DotPay.pl
d)     Płatność za pobraniem
e)      Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego pod adresem FHU KDJ s.c., ul. Giełdowa 24A, 33-100 Tarnów

2.      Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

3.      Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów wraz z należytymi podatkami, powiększoną o koszty transportu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania informacji o potwierdzeniu zamówienia, o której mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego Regulaminu.
IV. DOSTAWA
1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej wymienionych na stronie internetowej Sprzedającego www.e-forma.pl w zakładce „Wysyłka”.

2. Przy zamówieniu Kupującego płatnego za pobraniem, lub płatnego gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 72 godzin od potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego Regulaminu.

3. Przy zamówieniu Kupującego płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal lub DotPay.pl, Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 72 godzin od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

4. O czasie dostawy towarów Kupujący informowany jest drogą mailową po złożeniu zamówienia i skompletowaniu zamówienia. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin po skompletowaniu zamówienia.

5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi bądź pocztowymi na wskazany przez Kupującego adres. Dostawa towaru zrealizowana zostanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.

6. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedającego pod adresem FHU KDJ s.c., ul. Giełdowa 24A, 33-100 Tarnów

7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania zamówienia.

8. Po otrzymaniu towaru Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki oraz stanu towaru, a także dokonania jego oceny pod względem zgodności z zamówieniem, w szczególności uszkodzeń, ilości, wagi, koloru, rodzaju. Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego.
V. RĘKOJMA I GWARANCJA
1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym www.e-forma.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. Sprzedający nie jest gwarantem towarów.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od warunków udzielonych przez producenta.

3. Podstawą do gwarancji jest faktura VAT lub paragon.

4. Sprzedający za wady fizyczne lub prawne towarów (rękojmia) ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedający wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmi wobec przedsiębiorców.
VI. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

2. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedającego.

3. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru klient przesyła na adres e-mail Sprzedającego biuro@eforma.pl lub zgłasza telefonicznie pod numerem 14 688 90 51, niezwłocznie po ujawnieniu wady towaru. Nie dotyczy to towarów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego mailowo pod adresem biuro@eforma.pl opisując problem oraz dołączając zdjęcia. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełniony wzór formularza reklamacji dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): - w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

d) w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony - w którym Kupujący będący konsumentem w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem winien poinformować Sprzedającego, podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia sporządzonego na piśmie. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej Sprzedającego www.e-forma.pl/kontakt,16.html Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedający zwraca Kupującemu będącego konsumentem wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego będącego konsumentem, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Realizując prawo odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest przesłać lub przekazać towar na adres Sprzedającego FHU KDJ s.c., ul. Giełdowa 24A, 33-100 Tarnów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy. chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego będącego konsumentem o konieczności poniesienia tych kosztów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 10 złotych. W przypadku gdy zakupiona rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a została dostarczona do miejsca zamieszkania Kupującego, będącego konsumentem w chwili zawarcia umowy, odbiór rzeczy nastąpi na koszt Sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Kupujący będący konsumentem nie ponosi kosztów:
a. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: Sprzedający nie poinformował Kupującego będącego Konsumentem o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Kupujący będący konsumentem nie żądał zgodnie z ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,


b. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Kupujący będący konsumentem nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, lub jeżeli Kupujący będący konsumentem nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub jeżeli Sprzedający nie dostarczył Kupującemu będącego konsumentem potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Ochrona Danych Osobowych sklepu e-forma została ujęta w polityce prywatności znajdującej się na stronie głównej sklepu pod linkiem polityki prywatności

2.Po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedającego w celu:
a. newsletter, marketingu i reklamy działalności Sprzedającego,
b. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności poprzez jej przesyłanie przez Sprzedającego na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
3. Dla potrzeb realizacji zamówienia oraz dostawy towaru, Sprzedający zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej Kupującego.

4. Dla potrzeb obsługi procesu rejestracji i logowania do konta Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego www.e-forma.pl Sprzedający zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło Kupującego.
5. Dla potrzeb marketingu i reklamy działalności Sprzedającego oraz otrzymywania informacji handlowej Sprzedający zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
6. Sprzedający informuje, że podczas korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego dane dotyczące Kupującego zbierane są również automatycznie, m.in. przez pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w sklepie internetowym, dostępne są w zakładce Pliki cookies (ciasteczka) pod adresem www.e-forma.pl/pliki-cookies,139.html
7. W ramach realizacji umowy z Kupującym i po wyrażeniu przez niego zgody marketingowej Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.


2.      Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.      Sprzedający stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z dnia 20 września 2007 roku z późn. zm.).

4.      Kwestie sporne, mogą być rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub przy pomocy sądu polubownego. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w tym trybie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

6.      Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7.      Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

8.      Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

9.      Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
a. zmian organizacyjnych lub prawnych u Sprzedającego,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu,
c. zmiany funkcjonalności sklepu internetowego, jedynie w przypadku, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności,
- z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.

10.  Sprzedający powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Kupujący będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie dokona jego wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie.

11.  Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu drogą elektroniczną na każde jego żądanie bez żadnych opłat.

12.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

13.  Rodzaje i zakres usług świadczonych przez FHU KDJ s.c. z siedzibą w Tarnowie drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego określa „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” dostępny na stronie internetowej Sprzedającego www.e-forma.pl pod zakładką Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

14.  Pełna akceptacja niniejszego Regulaminu następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia lub złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez złożeniem zamówienia przez Kupującego. Odmowa zaakceptowania niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

15.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014

Klauzula informacyjna dla klientów
Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów i ich pracowników (dalej łącznie jako „Klient”) są Sebastian Dychtoń, Krzysztof Kapustka i Marcin Jurek prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo Usługowa "KDJ" Spółka cywilna, ul. Nowy Świat 48, 33-100 Tarnów, NIP: 8732728455, REGON: 851708674;
2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) realizacji procesu sprzedaży i wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
b) realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe Klientów będą przekazywane wyłącznie firmom spedycyjnym oraz operatorom pocztowym, w przypadku gdy dostawa realizowana jest przez te podmioty.
4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
b) realizacja procesu reklamacji - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
c) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

5. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;


6. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.

7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.

9. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.