Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
box_infolinia

infolinia

box_platnosci

box_bezpiecznezakupy

ceneo


» przeczytaj wszystkie opinie

Zamówienia hurtowe

 hurt_banerek2.jpg

 

 

Kontakt / Odbiory osobiste

 

FHU KDJ s.c. - Sklep E-forma.pl

Giełdowa 24A

33-100 Tarnów

NIP: 8732728455

 

Pod tym adresem mieści się także nasz sklep stacjonarny w którym realizujemy odbiory osobiste.

 

Sklep czynny: pn-pt godz. 07.30 - 16.00

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
przez FHU "KDJ" s.c. z siedzibą w Tarnowie
NIP 873-27-28-455 REGON 851708674 (KRS: 21799/2001, 21797/2001, 21798/2001)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez FHU "KDJ" s.c. z siedzibą w Tarnowie, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin stosuje się do umów zawieranych przez Kupującego ze Sprzedającym na podstawie składanego przez kupującego Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego działającego pod adresem www.e-forma.pl.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.e-forma.pl, zakładka „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Kupującym będących konsumentami (tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.


II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-forma.pl umożliwia Kupującym:
a. zawieranie umów sprzedaży ze Sprzedającym poprzez składanie zamówień na towary w sklepie internetowym Sprzedającego działającym pod adresem www.e-forma.pl znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego na zasadach określonych w „Regulaminie zakupów w sklepie internetowym” dostępnego w zakładce "Regulamin" pod adresem www.e-forma.pl/regulamin,35.html
b. uzyskanie informacji o towarach w sklepie internetowym znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego,
c. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w koncie Kupującego po uprzedniej rejestracji i logowaniu,
d. uzyskanie informacji o statusie zamówień w koncie Kupującego po uprzedniej rejestracji i
logowaniu,
e. otrzymywanie za pośrednictwem wskazanego przez Kupującego adresu poczty elektronicznej informacji i ofert handlowych po uprzednim wyrażeniu przez Kupującego zgody na ich otrzymywanie.

2. Korzystanie przez Kupującego ze sklepu internetowego Sprzedającego za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość z jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Kupujący może korzystać z usług, o których mowa w punkcie II ust. 1, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków technicznych systemu teleinformatycznego:
a. dostęp do sieci Internet i czynnego konta poczty elektronicznej,
b. dysponowanie oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji 7 i wyższych, Google Chrome w wersji 4 i wyższych, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższych, Opera w wersji 10 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych, z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
c. dysponowanie sprzętem komputerowym z ekranem o rozdzielczości co najmniej 990 px

2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek lub korzystanie z urządzeń mobilnych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego.

3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w sklepie internetowym dostępne są w zakładce Pliki cookies (ciasteczka) pod adresem www.e-forma.pl/pliki-cookies,139.html

4. Zakazuje się Kupującym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.e-forma.pl po zarejestrowaniu i zalogowaniu do konta Kupującego, lub każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego bez uprzedniej rejestracji i logowania do konta Kupującego - po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz „Regulaminu zakupów w sklepie internetowym”. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

6. Sposób składania i realizacji zamówień określa „Regulamin zakupów w sklepie internetowym” dostępny w zakładce "Regulamin" pod adresem www.e-forma.pl/regulamin,35.html

7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedającego pod adresem www.e-forma.pl

8. Kupujący może zrezygnować z usług, o których mowa w ust. II pkt 1 w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi na adres Sprzedającego: FHU KDJ s.c. ul. Giełdowa 24A, 33-100 Tarnów

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług, o których mowa w ust. II pkt 1 w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Sprzedającego.


IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w jego funkcjonowaniu.

2. Kupujący powinien powiadomić Sprzedającego o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego, zgłaszając reklamację na adres Sprzedającego FHU KDJ s.c. ul. Giełdowa 24A, 33-100 Tarnów, telefonicznie pod numerem 14 688 90 51 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@eforma.pl w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.

3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
a. Imię i nazwisko składającego reklamację,
b. Adres do korespondencji składającego reklamację,
c. Rodzaj i datę wystąpienia wady lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego, stanowiących przedmiot reklamacji.

4. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w ust 2, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedający niezwłocznie powiadamia Kupującego, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Kupującego roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do Sprzedającego, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kwestie sporne, mogą być rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub przy pomocy sądu polubownego. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w tym trybie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

3. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych Kupującego, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
a. zmian organizacyjnych lub prawnych u Sprzedającego,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu,
c. zmiany funkcjonalności sklepu internetowego, jedynie w przypadku, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności.

6.Sprzedający powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Kupujący będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie dokona jego wypowiedzenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie.

7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz na każde żądanie Kupującego może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego bez dodatkowych opłat.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014